Usluge koje nudimo nalaze se na popisu naših djelatnosti:

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je postupak osnivanja novih katastarskih čestica dijeljenjem ili spajanjem postojećih katastarskih čestica. Za provođenje parcelacije zemljišta u katastru i zemljišnoj knjizi izrađuje se parcelacijski elaborat koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije te nadležnog odjela za katastar nekretnina.

Evidentiranje (upis) objekata u katastar i zemljišnu knjigu

Upis zgrada u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se zgrade evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi. Evidentiranje zgrada u katastru i zemljišnoj knjizi provodi se temeljem geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije te nadležnog odjela za katastar nekretnina.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta

Evidentiranje izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta je postupak kojim se ceste izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama (NN 84/2011) evidentiraju u zemljišnoj knjizi i katastru. Za evidentiranje izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta u zemljišnoj knjizi i katastru izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije te nadležnog odjela za katastar nekretnina.

Evidentiranje i održavanje podataka katastra infrastrukture (vodova)

Evidentiranje novoizgrađene infrastrukture ili svake druge promjene na infrastrukturi provodi se temeljem geodetskog elaborata infrastrukture koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije te nadležnog odjela za katastar.

Geodetske podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru

Za građevine i zahvate u prostoru:
• cjevovode i kabele različitih namjena,
• žičare i slične građevine,
• dalekovode, vjetroparkove,
• nove vojne lokacije
• golf igrališta, kampove, luke i slične građevine za koje se određuje obuhvat zahvata u prostoru.
Situacija se prikazuje na ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim planom u mjerilu 1:1000 ili detaljnijem, koja mora biti ovjerena pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije i koja je ovjerena od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Iskolčenje objekata, međa i vodova

Iskolčenje građevina je postupak prenošenja građevine iz projekta na teren i označavanje lomnih točaka građevine položajno i visinski.Iskolčenje međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju i obilježavaju trajnim oznakama granice katastarske čestice temeljem digitalnog katastarskog plana.

Na iskolčenju međa trebaju prisustvovati vlasnici kat. čestice kojoj se uređuje međa i susjednih katastarskih čestica. Ukoliko se vlasnici čestice kojoj se uređuje međa i susjednih katastarskih čestica dogovore o međnim linijama koje se razlikuju od iskolčenih iz katastarskog plana, preporuča se da se te nove međne linije evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi temeljem geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica.Ukoliko se vlasnici čestice kojoj se uređuje međa i susjednih katastarskih čestica ne mogu dogovoriti o međnim linijama upućuje ih se na sudsko uređenje međa. Nakon pravomoćnog rješenja nadležnog suda preporuča se da se definirana međa u sudskom postupku evidentira i u katastru temeljem geodetskog elaborata evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku.

Etažiranje zgrada

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad stanom i njemu pripadajućim dijelovima. Upis etažnih dijelova u zemljišnu knjigu provodi se temeljem etažnog elaborata ovjerenog pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije, potvrde etažnog elaborata od nadležnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo te međuvlasničkog sporazuma vlasnika zgrade ovjerenog od javnog bilježnika.

Sudsko vještačenje

Sudski vještak prilikom sudske parnice na terenu identificira i očituje se o spornim dijelovima na katastarskim česticama.

Potpuno i nepotpuno izvlaštenje

Za potrebe upisa potpunog ili nepotpunog izvlaštenja u zemljišnu knjigu izrađuje se elaborat za potpuno izvlaštenje čestica ili elaborat za nepotpuno izvlaštenje katastarskih čestica koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera.

Izrada geodetskih situacijskih nacrta stvarnog stanja (2D i 3D)

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja sadrži položajni i visinski prikaz detalja obuhvaćenog izmjerom.

Stručni geodetski nadzor pri izvođenju građevina i zahvata u prostoru

Geodetski nadzor je kontrola ispravnosti izvođenja radova izvođača, odnosno kontrola usklađenosti izvođenja radova s projektom.

Izrada geoinformacijskih sustava i prostornih baza podataka

Geoinformacijski sustavi su računalni sustavi koji se sastoje od prikupljanja, pohrane, upravljanja i analize podataka uzimajući u obzir i njihovu prostornu komponentu, s tim da je najvažniji dio vizualizacija i prikaz prostorne komponente te mogućnost izvođenja raznih dinamičkih prikaza.

Specifični geodetski poslovi na zahtjev investitora

Snimanje iz zraka

LIDAR i fotogrametrijsko snimanje iz zraka sustavom bespilotnog zrakoplova, koristi se za dobivanje precizne položajne i visinske predodžbe terena – naročito većih i nepristupačnih, a krajnji proizvodi mogu biti višestruki – ortofoto prikaz, 3D fotorealistični model, digitalni model reljefa, snimak pročelja i krovišta građevina kod restauratorskih i rekonstrukcijskih zahvata, praćenje građevina u visokogradnji i niskogradnji, praćenje stanja eksploatacije kod rudarenja i dr.